آخرین آزمایشگاه های ثبت شده در بانک اطلاعاتی

شبکه آزمایشگاهی سلولهای بنیادی، بزرگترین بانک اطلاعات آزمایشگاههای کشور

آزمایشگاه سلول های بنیادی

دانشگاه تبریز | آذربايجان شرقي/ تبريز

سلول های بنیادی و حیوانات تراریخته

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران | تهران/ تهران

کشت سلولی برون تنی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | تهران/ تهران

ترمیم سیستم عصبی

دانشگاه تربیت مدرس | تهران/ تهران

آخرین تجهیزات ثبت شده در بانک اطلاعاتی

شبکه آزمایشگاهی سلولهای بنیادی، بزرگترین بانک اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی کشور

ریل تایم پی سی آر

real time pcr | آمریکا

فریزر -80

Freezer -80 | ایرانی

میکروسکوپ اینورت

Inverted microscope | LaboMed

انکوباتور CO2

CO2 Incubator | شیکر و ساده

کارگاه های آموزشی